LƯU TRỮ WEB

LƯU TRỮ WEB - GÓI 1
 • 1.5GB Dung lượng
 • 20 GB Băng thông
 • 0 Addon Domain
 • 1 Database
LƯU TRỮ WEB - GÓI 2
 • 2GB Dung lượng
 • 40GB Băng thông
 • 0 Addon Domain
 • 2 Database
LƯU TRỮ WEB - GÓI 3
 • 3GB Dung lượng
 • 70GB Băng thông
 • 1 Addon Domain
 • 2 Database
LƯU TRỮ WEB - GÓI 4
 • 4GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 1 Addon Domain
 • 3 Database
LƯU TRỮ WEB - GÓI 5
 • 6GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 2 Addon Domain
 • 6 Database
LƯU TRỮ WEB - GÓI 6
 • 10GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 3 Addon Domain
 • 9 Database
LƯU TRỮ WEB - GÓI 7
 • 20GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 6 Addon Domain
 • 15 Database
LƯU TRỮ WEB - GÓI 8
 • 30GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 8 Addon Domain
 • 20 Database