LƯU TRỮ WEB

LƯU TRỮ WEB - GÓI 1
 • 1000 MB Dung lượng
 • 20 GB Băng thông
 • 1 Sub Domain
 • 1 Park Domain
 • 1 My SQL
LƯU TRỮ WEB - GÓI 2
 • 3000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 2 Sub Domain
 • 2 Park Domain
 • 2 My SQL
LƯU TRỮ WEB - GÓI 3
 • 5000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 3 Sub Domain
 • 3 Park Domain
 • 3 My SQL
LƯU TRỮ WEB - GÓI 4
 • 8000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 4 Sub Domain
 • 4 Park Domain
 • 4 My SQL
LƯU TRỮ WEB - GÓI 5
 • 10.000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 8 Sub Domain
 • 8 Park Domain
 • 8 My SQL