ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.vn hot!
770,000đ
1 سال
N/A
460,000đ
1 سال
.com.vn hot!
670,000đ
1 سال
N/A
360,000đ
1 سال
.com hot!
275,000đ
1 سال
275,000đ
1 سال
319,000đ
1 سال
.net hot!
286,000đ
1 سال
286,000đ
1 سال
341,000đ
1 سال
.info
379,000đ
1 سال
379,000đ
1 سال
379,000đ
1 سال
.org
349,000đ
1 سال
349,000đ
1 سال
349,000đ
1 سال
.biz
398,000đ
1 سال
398,000đ
1 سال
398,000đ
1 سال
.net.vn
630,000đ
1 سال
N/A
350,000đ
1 سال
.biz.vn
630,000đ
1 سال
N/A
350,000đ
1 سال
.gov.vn
490,000đ
1 سال
N/A
260,000đ
1 سال
.org.vn
413,000đ
1 سال
N/A
216,000đ
1 سال
.edu.vn
490,000đ
1 سال
N/A
260,000đ
1 سال
.pro.vn
490,000đ
1 سال
N/A
260,000đ
1 سال
.int.vn
413,000đ
1 سال
N/A
216,000đ
1 سال
.ac.vn
413,000đ
1 سال
N/A
216,000đ
1 سال
.info.vn
490,000đ
1 سال
N/A
260,000đ
1 سال
.health.vn
413,000đ
1 سال
N/A
216,000đ
1 سال
.us
270,000đ
1 سال
270,000đ
1 سال
270,000đ
1 سال
.cc
260,000đ
1 سال
260,000đ
1 سال
260,000đ
1 سال
.ws
686,000đ
1 سال
686,000đ
1 سال
686,000đ
1 سال
.mobi
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.eu
610,000đ
1 سال
610,000đ
1 سال
610,000đ
1 سال
.asia
340,000đ
1 سال
340,000đ
1 سال
340,000đ
1 سال
.me
610,000đ
1 سال
488,000đ
1 سال
610,000đ
1 سال
.tel
384,000đ
1 سال
384,000đ
1 سال
384,000đ
1 سال
.co
588,000đ
1 سال
588,000đ
1 سال
588,000đ
1 سال
.com.co
249,000đ
1 سال
249,000đ
1 سال
249,000đ
1 سال
.net.co
249,000đ
1 سال
249,000đ
1 سال
249,000đ
1 سال
.nom.co
249,000đ
1 سال
249,000đ
1 سال
249,000đ
1 سال
.photography
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.technology
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.photos
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.equipment
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.gallery
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.graphics
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.lighting
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.directory
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.today
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.tips
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.company
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.systems
458,000đ
1 سال
390,000đ
1 سال
458,000đ
1 سال
.management
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.center
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.support
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.email
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.solutions
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.guru
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.land
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.bike
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.clothing
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.plumbing
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.singles
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.camera
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.estate
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.contractors
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.construction
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.kitchen
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.enterprises
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.tattoo
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.shoes
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.sexy
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.domains
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.academy
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.computer
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.training
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.builders
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.angiang.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.bacgiang.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.backan.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.baclieu.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.bacninh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.baria-vungtau.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.bentre.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.binhdinh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.binhduong.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.binhphuoc.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.binhthuan.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.camau.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.cantho.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.caobang.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.daklak.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.daknong.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.danang.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.dienbien.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.dongnai.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.dongthap.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.gialai.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.hagiang.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.haiduong.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.haiphong.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.hanam.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.hanoi.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.hatinh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.haugiang.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.hoabinh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.hungyen.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.khanhhoa.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.kiengiang.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.kontum.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.laichau.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.lamdong.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.langson.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.laocai.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.longan.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.namdinh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.nghean.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.ninhbinh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.ninhthuan.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.phutho.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.phuyen.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.quangbinh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.quangnam.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.quangngai.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.quangninh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.quangtri.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.soctrang.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.sonla.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.tayninh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.thaibinh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.thainguyen.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.thanhhoa.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.thanhphohochiminh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.thuathienhue.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.tiengiang.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.travinh.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.tuyenquang.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.vinhlong.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.vinhphuc.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.yenbai.vn
413,000đ
1 سال
413,000đ
1 سال
216,000đ
1 سال
.name
2,460,000đ
1 سال
2,460,000đ
1 سال
2,460,000đ
1 سال
.jp
2,340,000đ
1 سال
1,872,000đ
1 سال
2,340,000đ
1 سال
.ventures
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.holdings
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.diamonds
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.voyage
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.careers
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.recipes
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.limo
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.cab
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.education
441,000đ
1 سال
441,000đ
1 سال
441,000đ
1 سال
.institute
441,000đ
1 سال
441,000đ
1 سال
441,000đ
1 سال
.repair
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
.camp
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.glass
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.solar
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.coffee
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
.international
441,000đ
1 سال
441,000đ
1 سال
441,000đ
1 سال
.house
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
.florist
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
.holiday
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.marketing
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
.viajes
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.farm
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
.codes
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
1,085,000đ
1 سال
.cheap
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
.zone
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
.agency
441,000đ
1 سال
441,000đ
1 سال
441,000đ
1 سال
.bargains
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
.boutique
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
667,000đ
1 سال
.name.vn
75,000đ
1 سال
N/A
40,000đ
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains