Mở phiếu hỗ trợ


Gởi phiếu hỗ trợ để được trợ giúp cực nhanh,tìm kiếm thông tin nhanh chóng và dễ dàng xem lại các mật khẩu, thông tin cũ. Hãy bắt đầu bằng cách chọn phòng ban, hãy chọn đúng phòng ban để được hỗ trợ đúng nghiệp vụ:


 | HỖ TRỢ TÊN MIỀN

Chọn mục này để gởi các vấn đề liên quan tới dịch vụ tên miền, tham khảm thêm kho hỗ trợ tại đây

 | HỖ TRỢ LƯU TRỮ WEB

Chọn mục này để gởi hỗ trợ liên quan tới dịch vụ lưu trữ web, tham khảm thêm kho hỗ trợ tại đây

 | HỖ TRỢ THIẾT KẾ WEBSITE

Các vấn đề về trang web, tham khảm thêm kho hỗ trợ tại đây

 | HỖ TRỢ THIẾT KẾ

Chọn mục này để gởi phiếu hỗ trợ các vấn đề liên quan tới dịch vụ thiết kế

 | HỖ TRỢ CÔNG NỢ - KẾ TOÁN

Chọn mục này để gởi các hỗ trợ các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thanh toán, tham khảm thêm kho hỗ trợ tại đây

 | HỖ TRỢ KHÁC

Chọn mục này để gởi hỗ trợ các dịch vụ khác không có trong các mục trên, tham khảm thêm kho hỗ trợ tại đây