LƯU TRỮ Ở NƯỚC NGOÀI

GÓI QUỐC TẾ 01
 • 1GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 1 Website
 • 1 Mysql
GÓI QUỐC TẾ 02
 • 5GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 3 Website
 • 3 Mysql
GÓI QUỐC TẾ 03
 • 10GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 5 Website
 • 5 Mysql
GÓI QUỐC TẾ 04
 • 20GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 8 Website
 • 8 Mysql